Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Greatlife Group AB (org. nr 556899-2605), Rosengatan 8, 172 70 Sundbyberg (” Greatlife”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Greatlife tillhandahåller produkter eller tjänster i anslutning till köp, service eller övrig kontakt med Greatlife, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av Greatlife-konto (” Kontoinnehavare”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Greatlife. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Greatlife är personuppgiftsansvarig för Greatlifes behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Greatlife är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Greatlife-konto.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Greatlife samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Greatlifes webbplats, använder dig av Greatlife kundsupport, besöker Greatlifes webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Greatlife. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Greatlife och för att Greatlife ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Greatlife in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Greatlife samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med webbplatsen, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Greatlife behandlar även uppgifter som Greatlife från tid till annan ges tillgång till genom ditt Greatlife-konto. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina personuppgifter genom att logga in på ”Mina sidor”.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?


4.1 För dig som är kund till Greatlife

De personuppgifter Greatlife samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra övriga tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

 • Adress

 • Telefonnummer och e-post

 • Kundnummer

 • IP-adress och information om din användning av Greatlifes webbplats

 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av och hur du interagerar med våra nyhetsbrev

 • Uppgifter om dina inköp

4.2 För dig som är Kontoinnehavare
De personuppgifter Greatlife samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

 • Adress

 • Telefonnummer och e-post

 • Kundnummer

 • IP-adress och information om din användning av Greatlifes webbplats

 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av och hur du interagerar med våra nyhetsbrev

 • Uppgifter om dina inköp

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?


5.1 För dig som är kund till Greatlife

Greatlife behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Greatlife dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.

 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Greatlifes och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.

 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.

 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.

 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.

 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.

 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare
Utöver uppräkningen ovan behandlar Greatlife personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet.

 • Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, se orderhistorik, se dina produktrecensioner och se inköpta presentkort;

 • Tillhandahålla specialerbjudanden.

 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.

 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Greatlife baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavare, såsom förenklad administration och orderhistorik.

Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Greatlife samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor.

Greatlife behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Greatlife ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Registerförteckning över behandling av personuppgifter

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter
För att administrera, utveckla och leverera våra varor, tjänster samt tillhandahålla kundservice. Avtal
Samtycke
 • Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen. Rättslig förpliktelse
 • Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Marknadsföring och personifiering av innehåll för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet, på hemsidan eller i e-postkommunikation. Intresseavvägning
 • Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS. Avtal för Greatlife-konto
 • Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av samt vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav

8. Profilering

8.1 Greatlife kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är köpt varor eller tjänster tidigare. Greatlife kan komma att analysera information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst på [email protected]. När Greatlife har mottagit din anmälan kommer Greatlife att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Greatlife kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Greatlifes rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Greatlife kan komma att spara uppgifterna för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under en längre tid samt för uppföljning och arkivering.

9.2 Greatlife kommer att lagra dina Personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppfylla syftena i denna Integritetspolicy.

9.3 Greatlife kan komma att spara personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under en längre tid.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Greatlife kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Greatlifes koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Greatlife kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som Greatlife lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Greatlifes och Greatlifes samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Greatlifes avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Greatlife om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Greatlifes rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Greatlife kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Greatlifes leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Greatlife vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Greatlife har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Greatlife kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Greatlife innan den ändrade Integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Greatlife.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Greatlife ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Greatlife kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 13.3 b. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Greatlife kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till [email protected]. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

15. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig
Greatlife Group AB
17270 Sundbyberg

Dataskyddsombud
Vårt dataskyddsombud ser till att behandlingen av din data görs på ett lagligt sätt. Om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud, ber vi dig kontakta kundservice på [email protected].